BẢNG GIÁ TRỰC TUYẾN SGDCK HÀ NỘI   
 
 
Tổng GD:   tỷ
VN-INDEX
 
HNX-INDEX
 
  Chỉ số Thay đổi % Thay đổi KLGD GTGD ||
VN-INDEX //
HNX-Index //
VN30-Index //
HNX30-Index //
Mã CK T.C Trần Sàn Bên mua Khớp lệnh Bên bán Cao Thấp ĐTNN
D.Mua Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá KL +/- Tổng KL Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 D.Bán Mua Bán
Mã CK T.C Trần Sàn Bên mua Khớp lệnh Bên bán Cao Thấp ĐTNN
D.Mua Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá KL +/- Tổng KL Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 D.Bán Mua Bán
Mã CK T.C Trần Sàn Bên mua Khớp lệnh Bên bán Cao Thấp ĐTNN
D.Mua Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá KL +/- Tổng KL Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 D.Bán Mua Bán
Đang truy cập:   Đơn vị Giá: 1000 VNĐ, KL: 10 CP